ماه شعبان هم اومد و ماه رجب رفت و معلوم نیست این "یا من ارجوه لکل خیر ..."باز هم بر زبان ناشایسته من جاری بشود یا نه ولی خدا را شکر میکنم که یک بار دیگر ماه رجبش را دیدم

من تصمیم دارم طی این دو ماه خشابم رو پر کنم


پ.ن:کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته...