به مرد کشاورزی گفتند سیل آمده و محصول و زمین را برده...

کشاورز سر زمین رفت و دید نه تنها محصول را آب برده بلکه خاک را هم برده...

الحمد لله گفت...

سنگی از روی زمین برداشت و گفت وقت نماز است...

همه گفتند دیوانه است...

او جواب داد : خدا تا امروز روزی ام را از کشاورزی رسانده میخواهد ازین پس با راهی دیگر برساند....

"روزی زود تر از مرگ به دنبال آدمی میدود" منقول به مضمون از یکی از معصومین