شیخ محمود امجد:

اوایل طلبگی مان ،یکی ازرفقا به عارضه ای دچارشد که به حالت خفگی افتاد .ناگهان به مرحله ای رسید که دیگر همه قطع امید کردند.گفتم اگر او خوب نشود من مسلمان نیستم .سرم را زیر کرسی بردم وآخر سوره حشر را خواندم .به لطف الهی معجزه آسا ازمرگ نجات یافت .آخر سوره مبارکه حشر برای هر دردی خوب است .شیخ محمود امجد رو خدا حفظ کنند...