جای شما خالی بود ...
مشهد و صفای گنبد طلا و ...

چی میشه کفتر جلد تو بشم امام رضا
چی میشه زایر کوی تو بشم امام رضا...من خاک کف پای سگ کوی غلامی
کو خاک کف پای غلامان تو باشد...

جاتون خالی بودا...