پیرمردی دیدم که با هفتاد سال سن و پنجاه سال زندگی مشترک هنوز همسرش را عزیزم، عسلم، خوشگلم صدا میکرد!

خلوتی پیدا کردم و رازش را جویا شدم.

گفت: ده سالست که اسمش را فراموش کردم بفهمه دهنم سرویسه...!

معذرت میخوام ولی اگ خوشت اومد نظر بنویس که ادامه بدم یا نه!