گاهی یک  یک  یک...

 را چند سال عقب می اندازد...

گاهی هم تا جایی پیش می روی که شهادت می گویـد

خداحافظبرگرفته از دل نامه