ما از این هستی ده روزه به درد آمده ایم

وای بر خضر که این همه عمر در آن ، زندان استإِلَهِی بَعْدَ تَقْصِیرِی وَ إِسْرَافِی عَلَى نَفْسِی مُعْتَذِراً نَادِماً
توخوب میدانی ،همیشه نوشدارو بعد ازمرگ بوده ،پشیمانی ام