گفتیم چه شد یاد شهیدان؟گفتند:

یک کوچه به نامشان نکردیم مگر؟!