سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست...

ورنه عشق تو کجا،این دل بیمار کجا...

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری...

که دعای تو کجا عبد گنهکار کجا...