عبایی که روزی پنج نفر را زیر خود جا داد...تکه های علی اکبر در آن جا نشد...

الدعا....