بسم الله ...


مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
دیگر شدم دچار وسواس ...

پ.ن:

شهادت نوعی سبک زندگی است 

نه نوعی مرگ!