بسم الله ...


با اهل درد شرح غم خود نمی کنم


تقدیر قصه ی دل من ناشنیدن است


حضرت آقاپ.ن:

آرمانحواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست.

پس برادرم برای جانبازی در راه آرمانها یاد بگیر که در این سیاره رنج صبورترین باشی.

شهید آسید مرتضی آوینی


پ.ن2:

بطلب آقا...


پ.ن3:

التماس دعا...