عاشق که باشی 


خواب نداری 


چه برسه به گناه...چطوری رفیق...؟!

پ.ن:

الهی!

اَنَا الصَّغیرُ الَّذی رَبَّیتَهُ ...


پروردگارم

همه را به حساب همان

شیطنت های کودکانه ام

بگذار،

خودت داری بزرگم می کنی...


الهی العفو