بسم الله الرحمن ارحیم

مطلب زیرو از وب دشمن شناسی خوندم
دیدم خیلی به حال میخوره گفتم براتون بنویسم:
داشتم تو جبهه مصاحبه میگرفتم.
کنارم ایستاده بود که یهو یه خمپاره اومد و بووممممممممم!!
نگاه کردم دیدم ترکش بهش خورده و افتاده زمین.
دوربین رو برداشتم رفتم سراغش.
بهش گفتم :
تو این لحظات آخر زندگی اگه حرفی،صحبتی داری بگو؟؟
در حالیکه داشت شهادتین رو زیر لب زمزمه میکرد؛
گفت:
من از امت شهید پرور ایران یه خواهش دارم. اونم اینه که ؛
وقتی کمپوت می فرستیدجبهه خواهشا
” اون کاغذه روش رونکنید!!!
بهش گفتم :
مردحسابی این چه جمله ایه!!
قراره ازتلویزیون پخش بشه!یه جمله بهتر بگو؟؟
با همون لهجه اصفهونیش گفت:
اخوی ؛ آخه تو نمیدونی تاحالا ۳بار به من رب گوجه افتاده!!!

آسمان حرم