سلام
اگه شما شاهد رفاقت عزیزترین دوستتون با یه آدم که جالب نیست باشید و شاهد سقوط رفیقتون باشید تا صعود اون شخص چیکار میکنید؟
صحبت؟ ینی چی میگید بهش؟
یا هرچیز دیگه؟ چطوری؟
کمکم کنید کمکش کنم...