صرفا جهت یه لبخند حلال ..😊

 

محافظ آقا(مقام معظم رهبری) تعریف می کرد می گفت :

 

رفته بودیم مناطق جنگی برای بازدید.

 

توی مسیر خلوت آقا گفتن اگه امکان داره کمی هم من رانندگی کنم.

 

میگفت بعد چند کیلومتر رسیدیم به یک دژبانی که یک سرباز انجا بود.

 

 

تا آقا رو دید هول شد. زنگ زد مرکزشون گفت که یه شخصیت اومده اینجا..

 

از مرکز گفتن که کدوم شخصیت؟ !!

 

گفت نمیدونم کیه ولی گویا که آدم خیلی مهمیه که حضرت آقا رانندشه!!

 

این لطیفه رو حضرت آقا تو جمعی بیان کردند.

 

و گفتند که ببینید میشه لطیفه ای رو گفت بدون اینکه به قومی توهین شود.


طنز بهداشتی یه سر بزنید خوبه...