بسم الله
من بر گشتم تقریبا
این پوستر رو دریابید...
یعنی (موافقت با نفس = ناراحتی)  ؟تصویر حدیثی