بسم الله

سفیه بودن یا نبودن تو به این است که چقدر معتقدی:

"ما عندکم ینفد و ما عندالله باق"