بسم الله

این هارو اماده کردم برا مسجدمون...

گفتم بفرستم دیگران هم استفاده کنند