سلام

پسر کسی که کار های آیت الله بروجردی رو انجام میداد تعریف میکرد:

(( طلبه های مدرسه فیضیه ماهیانه 17 قران برای هزینه های ماهانه میگرفتند.

با همان 17 قران مقداری اش رو نان میخریدند و به فقرا میدادند... ))

امروزه هم ازین روحانی ها هستند...

قبول دارم که روحانی شیشه خورده دار هم داریم ولی توی قضاوت هامون فکر کنیم...

و باز هم جمله کلیدی:

نگیم این آخوندا گندشو در آوردن

بگیم این دیگه چه آخوندیه!


این اندر حکایات شیوخ 3 بود...