بسم الله

مال یتیم که میخوری اینطور نیست که تمثال آتش باشد...تو همان لحظه خودِ خودِ خود آتش را میخوری...


ستم که میکنی نه این که کأنه تمثال ظلم تویی!!!تو همان لحظه به فرعون تبدیل شده ای...یعنی خودِ خودِ خودِ ظلم شده ای...
درکم میکنی؟
یعنی اثرش مدت زمان ندارد تا تاثیر بگذارد!ظلم خود تاثیر است!