خواهرم

حجابت عزیزه والله

اون حجاب روی سرت خواهر من آغشته به خون برادران زیر یک خروار خاک منه...

اون حجاب روی سرت خواهر من نشانه غیرت برادرای زنده منه...

اون حجاب روی سرت خواهر من نشانه ابالفضلی ع بودن برادراست...

اون حجاب روی سرت خواهر من یعنی تو به آنتی ویروس نگاه مجهزی...

اون حجاب روی سرت خواهر من یعنی راحتی من برادرت از شر تیر های شیطان...

آتیش که یک جایی روشن میشه و آدم از روش رد میشه یا از کنارش اگر آتیش هم نگیره دوده اش آدمو میگیره

داستان قلب و چشم ماست که اگه عمدی نگاه کنی قلبت رو آتیش زدی و آگه سهوی نگاهت رد بشه خاکستری میشی تازه...

ببینیم پیامبر اکرم تو حدیث معراج چی آوردن!

قسمتیش در ادامه مطلبه که بخونید چه خانم و چه آقا