بسم الله

وقتی میگوید منافق عبوس است به نظر می آید در بهترین حالت یعنی:

"هر وقت عبوس و ترشرویی در مرز نفاق و ایمانی"