سلام

تو این سرما شب تو رخت خواب گرم خودمون که میخوابیم یاد کارتن خوابهایی بیفتیم که به هر علتی تا صبح میلرزن...