سلامامام جواد علیه السلام امام نهم شیعیان عثنی عشری و پسر امام رضا علیه السلام هستند


ایشان علی رغم خفقان شدید توانستند چهره تزویر آلود و ریاکار مامون علیه اللعنه را برای مردم روشن کنند


بی با ربط نوشت : امام رضا ! به جواد الائمه ات مارا در راه خدا در جبهه حق و به دین اسلام علوی شهید کن ...


الدعا


یاعلی