خاندان شیرازی ها ....

امان از دست اینا....

نسب این خاندان برمیگرده به میرزای شیرازی که فتوای معروف تنباکو را صادر کرد ولی اینا کجا و اون بنده عزیز خدا کجا...

جریان این ها برمیگرده ب سید محمد شیرازی برادر بزرگ سید صادق که ظاهرا خیلی با سواد بوده و حدود 1200 جلد کتاب بالخصوص درباره یهود نوشته تاحدی که هنگام مرگ انگشت وسط و اشاره اش به هم نمیچسبیده.

ابتدا این ها مرید امام خمینی بودن تا جایی که وقتی امام خمینی به نجف تبعید میشوند حدود هشت کیلومتر فرش پهن میکنه برای امام از فرودگاه!

انقلاب که میشه امام خمینی جانشین بر حق امام زمان بودن و سهم امام به ایشون میرسیده.

این آقا که ظاهرا مرجع شده مقداری پول خدمت امام میاره و به ظاهر درخواست یک مقام دولتی میکنه و امام هم پول رو برمیداره و به زبون خودمونی میگه این وظیفتونه و مقام رو هم نمیدهند....

از این جا دشمنی شروع میشه....