بسم الله ...


اشعار ولادت حضرت معصومه(س)

افـتــخـــاری بـــرای کــشـــور مـــا هـــــمــــــره آن بــــرادرت بــانـــو

خــاک پـای شـمــا منــم بـی بـی مــی زنــم در حــریــمــتــان زانــو

بَـه چـه خوش گفت شاعر بـاذوق بـیـن هــر شـهـــر در نقـاط زمـیـن

مثـل انگـشـتــری بُـود هـر شـهـر قـم بُـود بیـن ایـن هـمـه چو نگیـن

شهــر دانش و شهر ایمان است شهــر مـردان بــا خدا شـده است

حــوزه اش در کــنــارتــان بـــانـــو بـا وجــود شـمــا بـنــا شـده است

قــم بـُـود مـرکــز هــدایــت خلــق شهـر علم است و باب آن حرمـت

شــد بـــــروجـــــردی از درت وارد تـا کــه شـد عـالــم از سـر کرمـت

فـاطـمـــه دخــتــــر امـــام مـنــی آســمــانـــی شــبــیـــه زهــرایی

جـــان بــابــا فــدایـتـــان بــاشـــد روشـنـــی دو چــشـــم بــابــایـی

ای فـرشـتـه بـه صــورت انـســان روح بــابــا تـویــی و جـــان رضــــا

شاخه برگی که روی گنبد توست هـدیـه بـاشـد تـو را ز سـوی خـدا

 

 

شاعر : امیر اکبرزاده

جــشــن میــلادتــان مـبــارک بـاد ای گــل بــاغ مـصـطـفـی تـبـریـک

دخــتــــر کــاظــم و عــزیــز رضـــا عشـق زهــرا و مـرتـضـی تـبـریـک

عـالــمــی را اسیــر خــود کــردی مــن گــرفــتـــار مــرقــدت بــانـــو

محسن امشب دلش شده شیدا خـیــره گـشتـه به گنبـدت بــانـــو


روز دختر خانم ها هم مبارک

ان شاء الله همیشه تو راه ولایت ثابت قدم باشید.