به یاد افلاکی ترین موضع این عالم خاکی... حرم ارباب...

به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد...

چشمم خواب ندارد...

قلم ام گوشه دفتر غزل ناب ندارد...

همه گویند به انگشت اشاره

مگر این عاشق دیوانه ارباب ندارد؟

تو کجایی؟

شده ام باز هوایی...شده ام باز هوایی...شده ام باز هوایی...

روی قبرم بنویسید که عاشق شده بود