بعد از بازی ایران و امریکا انگار فیلمی منتشر شده که من طبق معمول دیر دیدمش!!!!مدت زمان: 2 دقیقه 3 ثانیه